Tuesday, March 5, 2013

Rav Menachem

מרבי נחמן...

נצחתי ואנצח
גמרתי ואגמור
אני נהר המטהר מכל הכתמים
אני איש פלא
ונשמתי פלא גדול חידוש כמוני לא היה לעולם

יהי זכרו, אורו, תורתו, צעקתו, מחיית כפיו..לברכה
ולעוד ועוד אור
חי חי חי
ש לום ש לום ש לום

Monday, March 4, 2013

אמן ואמן ואמן


זה נוח לשכוח
לאור יום את השיגעון
של הלילה
זה בא כמו מובן מאליו
כמו האור הכובש את החושך
כמו המילים הכובשות את הדף החלק
כולן אותו דבר:
כמה שלא תהיינה פרועות וקרועות
בבוקר הן כמובן חייבות
להתלבש כדי להיות ידועות בציבור
להיות מובנות לאחרים
או לפחות
לעצמך
רק בתוך
השיגעון של הלילה צפון
השלם
שאינו ניתן לחלוקה
כולו שלך
זה הפיתוי הקדמון
להיות כאלוקים
זה הסיכוי האחרון לדבר איתו.

מאת הרב מנחם יהושוע חי שלום