Tuesday, February 5, 2013


לא לומר את הכל
גם העץ אומר רק גזע ועלים
ומשאיר שרשים באפלה
לא לעבור כל הגבולות
גם אלהים מספר רק שמש
ירח וכוכבים
ומשאיר יקומים
מעבר למכאובי הדעת
לא לפרש את האדם עד תם

שלמה טנאי

No comments: